logo

Teraźniejszość i przyszłość.

AAA  

Dokument Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) z 1996 roku, dotyczący podwodnego dziedzictwa archeologicznego zatytułowany Międzynarodowa Karta Ochrony i Zarządzania Podwodnym Dziedzictwem Kulturowym stwierdza w preambule, że ...archeologia jest działalnością publiczną, każdy ma prawo opierać się na przeszłości, by poszerzać wiedzę o swym życiu, a każde działanie uszczuplające znajomość przeszłości jest pogwałceniem nienaruszalność jednostki. Ponadto w artykule 14 zaleca: Zespół badawczy dążyć będzie do włączenia w badania społeczności i grupy interesu w stopniu, w jakim zaangażowanie takie jest zgodne z ochroną i zarządzaniem. Tam gdzie jest to praktyczne, zespół badawczy powinien stwarzać szerszemu ogółowi możliwości rozwijania umiejętności archeologicznych poprzez szkolenie i nauczanie.

Ustawa o norweskim dziedzictwie kulturowym stanowi, że łodzie i statki, fragmenty kadłubów, ładunek, wyposażenie i wszystkie inne pozostałości z pokładów statków starsze niż 100 lat są chronione prawem. Ochronie podlegają także wszystkie inne obiekty morskie pochodzące sprzed 1537 roku. Oznacza to również, że wszystkie rzeczy wyrzucone ze statków lub przez nie utracone w wodzie są także objęte ochroną prawną.

Coraz częściej wysiłki archeologii podwodnej nakierowane są na ochronę i zabezpieczenie zbadanych wcześniej pozostałości. Dopóki jednak wyobraźnia ludzi rozpalana będzie sensacyjnymi doniesieniami o odkryciach podwodnych skarbów, zwracającymi uwagę jedynie na komercyjną wartość znalezisk, dopóty znajdować się będą poszukiwacze skarbów, którzy rabując wraki, niszczyć będą bezwartościowe finansowo, lecz bezcenne z naukowego punktu widzenia pozostałości. Jednym ze sposobów na przeciwdziałanie temu są działania edukacyjne zmierzające do zaniku społecznego przyzwolenia dla niszczenia dóbr kultury. Otwiera to szerokie pole do współpracy pomiędzy archeologami i płetwonurkami.

Znak stosowany w Polsce do oznaczania obiektów zabytkowych.

Oficjalny znak określający zabytki dziedzictwa kulturowego (Statens vegvesen).
 
Ośrodek Kultury Morskiej CMM EEA Grants MKiDN Promesa MKiDN CMM Stavanger Museum Klient 7AV